nieuws

Meer Tijd voor de Patiënt

 

Vanaf juli 2023 draait het landelijke impulsprogramma Meer Tijd voor de Patiënt. Een combinatie van ingrepen in de dagelijkse praktijk van huisartsen, leidt naar verwachting tot meer verwijzingen naar Welzijn op Recept. Anne Annegarn, senior-adviseur van Elaa implementeert het plan in Amsterdam: “Naast tijd gaat het om hóe je het gesprek met een patiënt voert.”

 


 

De landelijke regeling stimuleert huisartsen om werkprocessen anders in te richten, de banden aan te halen en te onderhouden met sociale stichtingen en organisaties in de wijk en eventueel extra medewerkers aan te trekken. Al deze maatregelingen leiden tot meer tijd per consult, bij de patiënt die dat nodig heeft.
 
Anne Annegarn van Elaa meent dat dit precies nodig is om de vraag achter de vraag te stellen: “Als iemand steeds terugkomt met slaapproblemen kan je elke keer een slaapmiddel geven, maar je kan ook onderzoeken wat er aan de hand is en vragen: ‘Waar lig je wakker van? Heb je misschien geldzorgen?’ En als je in je eigen wijk je sociale netwerk goed op orde hebt, dan kan je iemand doorverwijzen naar een hulp- of zorgverlener die echt een oplossing biedt, in plaats van dat je steeds weer aan symptoombestrijding doet.”


Meer doorverwijzingen

In de praktijk leidt Meer Tijd voor de Patiënt tot meer doorverwijzingen naar Welzijn op Recept. En regelmatig met succes. Een goed voorbeeld is een huisarts in Amsterdam-Noord, die 25 van de 26 patiënten op een wachtlijst voor de GGZ doorverwees naar welzijnscoaches. Na drie maanden gaven deze patiënten aan hier zeer tevreden over te zijn.
 

Wat is de rol van Elaa bij Meer Tijd voor de Patiënt?

Anne Annegarn: “Elaa is een Amsterdamse organisatie dat het sociale met het (para)medische domein verbindt. Onze belangrijkste taak is om te signaleren waar de huisarts en de welzijnscoaches behoefte aan hebben, uitdragen hoe ze elkaar aanvullen en ze aan elkaar verbinden. Wij als Elaa zijn het oliemannetje dat zorgt dat alles goed loopt.”
“Er zijn huisartsen die heel blij zijn en zeggen: ‘Welzijn op Recept mogen ze nooit meer afpakken.’ Toch zijn er ook die zeggen: ‘Wat is dat ook alweer?’ De een heeft al een goedlopende praktijk waarin doorverwezen wordt naar welzijnscoaches, de ander heeft er nauwelijks notie van genomen.”

“Vanaf de start van Welzijn op Recept hamerden wij erop dat elke huisartsenpraktijk een vaste welzijnscoach heeft. De patiënten zijn toch kwetsbare personen. Een arts verwijst een patiënt pas door als ze een goede ervaring met iemand hebben. Dat blijft een heikel punt. Daarom is de terugkoppeling na een doorverwijzing ook zo belangrijk. Een huisarts is bij een medisch specialist gewend dat er een brief terugkomt waarin staat of de patiënt aangenomen is, een behandeling krijgt en waarvoor. Voor werkenden in het sociale domein is dit minder vanzelfsprekend. Wij zorgen ervoor dat de werkwijze van het sociale en het medische werkveld beter op elkaar aansluit.”
 

Wat is er nodig voor een goede samenwerking?

“Vertrouwen. Het gebeurt weleens dat een welzijnscoach van baan verandert. Dit is een kwetsbaar moment. Je ziet dan dat de werkrelatie huisarts en welzijnscoach instort omdat die vertrouwde persoon weg is. Mijn advies voor de welzijnscoach is: neem als het even kan tijd om je opvolger in te werken. Ga samen live langs bij de huisarts of wijs op de wijktours die Elaa organiseert. En voor de nieuwkomer: haak eens aan bij een lunch of een werkoverleg bij de huisarts. Kortom, zorg dat de lijn doorloopt.”
“Het is ook zo dat huisartsen meer hand-in eigen boezem mogen steken, want de welzijnscoaches die ik spreek zijn erg flexibel. Ze proberen regelmatig om een afspraak te maken bij een huisartsenpraktijk, die hen buiten de deur houdt omdat de huisarts of de assistent er geen tijd voor heeft. Dan komt dat contact natuurlijk ook lastig tot stand.”
“Als er wederzijdse vertrouwen is, dan neemt de huisarts gemakkelijker contact op met de welzijnscoach en verwijst een patiënt eerder door. Bij een goede samenwerking verminderen we de druk op specialistische zorg en werken we aan een toekomstbestendige zorgsector.”
 

 

nieuws

Krachtige basiszorg

 

De kijk op zorg verandert. Programma’s als Meer Tijd voor de Patiënt en Aandacht voor mij dragen uit dat er een landelijke beweging gaande is, waarbij de zorg meer afgestemd wordt op de behoeften en prioriteiten van de patiënt. Ten grondslag hieraan ligt onder meer Krachtige basiszorg.

Krachtige basiszorg beoogt dat mensen met terugkerende, complexe gezondheidsklachten goed geanalyseerd worden. Dat betekent dat de hulpverlener de problemen meer uitvraagt, zodat er een beter passend zorgadvies volgt. Dit uitvragen gebeurt aan de hand van een vierdomeinenmodel. Samen met de patiënt bespreekt de zorgverlener het samenspel tussen problemen op de vier domeinen: lichamelijk, geestelijk, sociaal en maatschappelijk. In de veronderstelling dat bepaalde klachten naast medisch ook via welzijnszorg op te lossen zijn. Door het gesprek wordt duidelijker wat er precies aan scheelt en wat de patiënt zelf als eerste wil aanpakken.

Integrale aanpak

Welzijnscoach Lenie Smit werkt in Amsterdam Nieuw-West met Krachtige basiszorg. “Dit legt de nadruk op: Hoe ziet iemand zijn eigen leven? Wat wil diegene zelf aanpakken? Een huisarts kan denken dat de oplossing ligt bij het stoppen met roken, maar als de motivatie bij de patiënt ontbreekt, dan werkt dat vaak niet. Het vierdomeinenmodel probeert een patiënt inzichten te geven in wat er gebeurt in diens leven.”
Het doel van Krachtige basiszorg is dat zorg en welzijn met elkaar gaan samenwerken en van elkaar leren, om mensen in achterstandswijken verder te helpen.
 

Doorverwijzing naar Welzijn op Recept

In de wijk Slotermeer, in Amsterdam Nieuw-West, werken alle huisartsen met Krachtige basiszorg, aangevuld met trainingen Positieve gezondheidszorg. Lenie: “In Slotermeer werken de huisarts, welzijnscoach en welzijnsorganisaties nauw met elkaar samen. Doordat ze gebruikmaken van het programma, is er meer tijd voor overleg. De huisarts kijkt nu meer dan voorheen voor een oplossing verder dan de medische kant van het verhaal. Ik zie dat daardoor het aantal doorverwijzingen naar Welzijn op Recept ongeveer verdubbeld is het afgelopen jaar. Een andere uitkomst is dat Slotermeer start met een sociaal medisch beweegnetwerk, waar ook fysio- en ergotherapeuten bij zijn betrokken. De samenwerking heeft een positief effect op de patiënt. Diegene voelt zich nu echt veel meer gehoord.”

 

Duurzame verbetering

Krachtige basiszorg is in 2017 in Utrecht-Overvecht ontstaan. Uit een eerste evaluatie, mede gefinancierd door de zorgverzekeraars Zilveren Kruis Achmea en CZ, blijkt een positief resultaat. Daarop wordt het breder in Nederland uitgezet. In 2019 implementeert de gemeente Amsterdam het model, in de meest kwetsbare wijken, waar de gezondheidsproblemen zich het snelst stapelen. Uit de evaluatie van het Nivel, dat de eerste twee jaar van toepassen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht onderzocht, blijkt dat de kwaliteit van de zorg duurzaam verbetert.

 

Zie voor meer informatie krachtigebasiszorg.nl

nieuws

Aandacht voor mij

 

De succesvolle pilot Aandacht voor mij van Vrouwen Vooruit breidt uit naar Zuidoost en Oost. De nieuwe kwartiermaker van de doorontwikkeling van Welzijn op Recept in Amsterdam, Maaike Riemersma, neemt deze taak op zich. Zij onderzoekt: hoe werken de welzijnscoach, huisarts en informele zorg nog beter samen?

Wat houdt je werk als kwartiermaker in?

Die term komt oorspronkelijk uit het leger. Militairen gebruiken het voor de troepen die vooruitgaan en voorbereidingen treffen, voordat de rest van de groep arriveert. In de praktijk zet ik kansrijke projecten op die voornamelijk gericht zijn op duurzame samenwerkingen tussen het medische en het sociale domein, en daarbij ook het informele circuit. Ik ken de praktijk goed. Naast kwartiermaker werk ik deels als praktijkondersteuner GGZ bij twee huisartsen en als leidinggevende in de GGZ bij ARKIN.


Waar gaat Aandacht voor mij over?

Dit programma is in 2019 en 2021 ontwikkeld door Annemiek Winder van Vrouwen Vooruit, met steun vanuit stadsdeel Amsterdam-West. Het richtte zich op een groep migrantenvrouwen die met lichamelijke klachten als rugpijn of moeheid telkens opnieuw in de wachtkamer van de huisarts zaten, omdat bij een doorverwijzing de specialist niets concreets vond. Winder merkte op dat hun problemen steeds groter werden omdat ze weinig buitenshuis kwamen en vrijwel geen contact hadden met andere mensen.

Aandacht voor mij bestaat uit een trainingsprogramma van zes bijeenkomsten van twee uur. De trainers moedigen de vrouwen aan om in beweging te komen en meer zelfredzaam zijn. Het is een soort collectief Welzijn op Recept. Inmiddels loopt dit al geruime tijd met positieve resultaten. Daarom wil de gemeente dit ook in andere stadsdelen aanbieden. Komend jaar gaan we van start in Zuidoost en Oost, in nauwe samenwerking met huisartsen en sleutelfiguren. Daarna volgen Noord en Nieuw-West (met een mannengroep).

Voor wie is het bedoeld?

Voor mensen van verschillende leeftijden en culturen. De deelnemers komen over het algemeen uit meer ‘wij-gerichte’ gemeenschappen. Zaken als voor jezelf opkomen, grenzen aangeven, onafhankelijkheid en zelfontwikkeling, zijn voor hen minder vanzelfsprekend. Terwijl goed voor jezelf zorgen, tijd maken voor jezelf en iets leuks doen, belangrijk zijn voor herstel en een goede gezondheid. Het begon met een groep vrouwen, maar het programma is er voor iedereen die dat nodig heeft. 

 
Om welke voorlichting gaat het?

De deelnemers krijgen bijvoorbeeld workshops over hoe je stress vermindert en wat het belang van bewegen en een gezonde voeding is. Ook krijgen ze assertiviteitstraining en allerlei activiteiten aangeboden. De trainers variëren van diëtisten, fysiotherapeuten, mensen van de GGZ en psychologen.
Het programma verbindt de formele zorg, van paramedici en huisartsen, met de informele zorg, van sleutelfiguren uit de eigen wijk en cultuur. Het contact met deze ervaringsdeskundigen helpt enorm. Zij zitten heel dicht op de belevingswereld van de deelnemers en houden contact met diegenen die af willen haken, bijvoorbeeld omdat de deelnemer de trainer niet goed begrijpt of omdat er te weinig tijd is. Daarom maken we samen met sleutelfiguren het programma.
 

Hoe zie je de rol van de welzijnscoach hierbij?

Welzijnscoaches zijn betrokken bij de start van het programma Aandacht voor mij in een nieuwe wijk. Zij kunnen ook deelnemers aandragen. Welzijnscoaches passen goed bij het programma omdat ze over het algemeen op een invoelende manier praten met de mensen met wie ze werken. Patiënten of deelnemers zijn voor hen op de eerste plaats mensen. Het werk van de welzijnscoach zie ik als het verleiden van mensen tot een fijner leven, met aandacht voor elkaar.
Na afloop van de trainingen evalueren we de resultaten en als de uitkomst positief is, dan draag ik de coördinatie over aan een welzijnscoach, die de verbindende factor is tussen de huisarts en het sociale domein. Zo werken we aan duurzame samenwerkingsverbanden en bereiken we zoveel mogelijk hulpbehoevenden.
 

Hoe werk je aan de verbetering van de rol van de welzijnscoach?

De welzijnscoach heeft een mooie functie als spin in het web. Vanuit mijn werk als praktijkondersteuner bij een huisarts weet ik goed wat er speelt. Ik zie waar huisartsen, praktijkondersteuners én welzijnscoaches tegenaanlopen. Mijn werk als kwartiermaker richt zich er vooral op hoe we de samenwerking beter inrichten. Op zo’n manier dat we elkaars expertise optimaal benutten en niet het werk doen dat beter bij een andere rol past.

We bespreken bijvoorbeeld hoe vaak casuïstiek overleg plaatsvindt tussen de huisarts en de welzijnscoach. Hoe dat eruitziet, zodat de huisarts de patiënten neemt, waar de welzijnscoach niet voor is opgeleid. En welke training een coach nodig heeft om de juiste kennis te vergaren. Uit mijn verkenningen rolt een advies en een opleidingsplan, zodat we welzijnscoaches kunnen toerusten op hun toekomstige werk.
 

Waar loop je in de praktijk het meest tegenaan?

Er is vooral een behoefte aan tijd. De huisartsen hebben structureel te weinig tijd en de praktijkondersteuner vangt veel patiënten op. Je kunt natuurlijk nooit alle zorgen wegnemen van een patiënt, maar met de juiste aanpak kan je misschien wel de eenzaamheid van iemand doorbreken, een luisterend oor hebben of zorgen dat iemand in beweging komt.

Ik zie in de praktijk dat de huisarts en de welzijnscoach elkaar vinden wanneer dat nodig is en ik hoop dat dat nog beter wordt. Dat de lijnen kort zijn, ze weten welke rol wie het beste past en samen de zwaarste casussen dragen. Dan voegt mijn werk echt iets toe aan de kwaliteit van leven van de Amsterdammer.
 
 
 

Terugblik inspiratiesessie De kracht van kunst en cultuur

Het ritme van het leven

Het begon met voorzichtig tappende voeten en eindigde met een voltallig koor dat in canon het ritme van het leven bezong. De inspiratiemiddag de Kracht van kunst en cultuur maakte een onmiskenbare levenslust los. “Een schilderij of muziek inspireert én maakt mensen aantoonbaar gelukkiger,” beaamt Victor Lamme, hersenonderzoeker.

 

16 november 2023

 

In de licht gedempte theaterzaal van CREA in Amsterdam, vullen vioolspel en zacht geroezemoes de ruimte, terwijl linksvoor kunstenaar Irene Mulder een recept tekent. Het publiek druppelt binnen. Onder meer medewerkers van welzijnsorganisaties als Dynamo, Combiwel en het Odense Huis, buurtteamleiders, kunstbemiddelaars en beleidsmedewerkers van de gemeente Amsterdam.
Met een uitnodigende blik en een handreiking danst Renato Bertolino van PRA Muziektheater de zaal rond. Speels trekt hij een vrouw van de stoel op en neemt haar mee in een zwierig duet. Intussen speelt Ezgi Elkırmış percussie en zingt in het Turks een variant op het Napolitaanse volkslied Canto dei Sanfedisti. De handen gaan in de lucht. Steeds meer mensen stappen de vloer op en swingen mee.
 
“Als jeugdbeschermer zag ik kinderen die telkens terugkwamen met buikpijn, of hoofdpijn. Als ik hierop doorvroeg bleek dat ze hun vader misten, of dat het thuis niet lekker liep,” opent host Dayo Markelo de inspiratiemiddag. “Daar is een pil geen oplossing voor. Deze kinderen hebben iets nodig dat ze verbindt met thuis, met wie ze zijn, met leeftijdgenoten. En een plek waar ze zich op hun gemak voelen. Kunst speelt hier naar mijn idee een essentiële rol in.”

 

Wat de Amsterdammer wil

Of het nou beeldende kunst, muziek, of zang is, het kunst en cultuurarrangement van Welzijn op Recept is er voor alle creatieve wensen van mensen die met psychosociale of somatische klachten bij een eerstelijnshulpverlener terechtkomen. Iedereen heeft wel iets met kunst. Maar wat past het beste bij wie?
In de pilot kunst en cultuur werkt een welzijnscoach samen met een kunstbemiddelaar. Deze professionele kunstenaar of kunstdocent is goed op de hoogte van het culturele aanbod in de wijk. Van kwalitatief hoogwaardige schilderlessen in het buurthuis tot laagdrempelige schrijfworkshops in de bibliotheek of een gezamenlijk bezoek aan het museum.
Dit rijke en gevarieerde aanbod zette kunstenaar en kunstbemiddelaar Willemijn Voerman letterlijk op De Kunstkaart. Alle kunstbemiddelaars in Amsterdam werkten eraan mee en gaven plekken en organisaties op waar ze een goede ervaring mee hebben. “Kunstbemiddelaars inventariseren waar iemand interesse in en talent voor heeft. We gaan heel erg uit van wat de Amsterdammer wil en dat proberen we zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen,” vertelt Voerman. “Hier gaat De Kunstkaart ons bij helpen.”

 

 

Ga hier naar De Kunstkaart.

 

Kunst zit in de natuur van de mens

“Wat zegt kunst eigenlijk over ons? Heeft het een helende werking en zo ja, hoe dan?” Met deze vragen trapt hersenonderzoeker Victor Lamme zijn lezing Wat doet kunst met het brein af. Achter hem zien we afbeeldingen van de alleroudste grottekeningen en aardewerken sculpturen van naakte lichamen. “Ons brein is geobsedeerd door de andere sekse én door gezichten. We scannen onbewust de godganse dag onze omgeving af naar portretten” legt hij uit voor een foto van een groene paprika waar we een lachend gezicht in herkennen. “Waarom? We halen veel informatie uit non-verbale communicatie.”

“Een ander deel van ons brein is voortdurend op zoek naar: waar ben ik? Dat verklaart het grote aanbod van landschapsschilderijen en waarom we daarvan houden. En een derde aspect waar de mens zich intensief mee bezighoudt zijn ‘spulletjes’. Te zien in de stillevens. “De essentie van ons menszijn is dat we sociale dieren zijn, die houden van een plek waar we ons thuis voelen en graag gebruikmaken van spullen, apparaten en technieken,” zo vat Lamme samen.
Daarnaast geldt: hoe herkenbaarder een patroon, hoe mooier we het vinden. Aan de hand van het gedrag van een jonge meeuw, de abstracte werken van Rothko en de druipschilderijen van Pollock, legt Lamme uit dat we ook van abstracte kunst genieten door de zich herhalende patronen die we herkennen uit de natuur.

 

Effect van kunst op ons brein

En er is meer. Uit onderzoek blijkt dat patiënten die een operatie ingaan rustiger worden van het luisteren naar instrumentale muziek, dan van pijnmedicatie. Ook toonden wetenschappers aan dat mensen die cultureel actief zijn, op latere leeftijd cognitief minder hard achteruitgaan.
 Hoe werkt dat in ons brein? Bij het maken van een lied of kijken naar een beeld, wordt de prefrontale cortex actief. Het deel van de hersenen dat voor een belangrijk deel, los van opvoeding en levensomstandigheden, onze persoonlijkheid bepaalt. Daarbij ontstaan er allerlei verbindingen tussen neuronen, wat ervoor zorgt dat we bewust ervaren. Kunst heeft dus een directe link met wie we zijn als mens én het verhoogt ons bewustzijn.

 

Zin in het leven

“Kunst is lekker. Het haalt je even uit je comfortzone. Het heeft mij heel erg geholpen,” vertelt José Vermeulen in de video De kracht van kunst en cultuur. Zij verloor een paar jaar terug plotseling haar man, had een drukke baan en wist niet meer wat ze moest doen. “Mensen vergeten hoe je opzoekt wat je weer zin geeft in het leven.” Na het kunsttraject van Welzijn op Recept kwam ze erbovenop en nu zet ze zich als vrijwilliger in voor anderen, bij een creatief atelier.
Deelnemer Nico Müller volgde via Welzijn op Recept een zangcursus. Hij voegt in de video treffend toe dat het voor hem gaat om de interactie buitenshuis, omdat hij vanwege zijn beroep altijd binnen zit. Het samenzijn met gelijkgestemden en het plezier van het zingen helpt hem de dag door.

 

 

Gewoon doen

“Als je dacht ik ben niet ritmisch, ik heb geen maatgevoel, dan is dat nu van de baan!” lacht zang- en muziekdocent Hanneke Hoogerwerf, die in het tweede deel van de inspiratiemiddag een workshop zang geeft. Na de warming-up met handen wrijven, vingers knippen en stampen met de voeten, zingen de aanwezigen binnen vijf minuten in canon een variant op het refrein van The Rythm of Life, dat oorspronkelijk uit de musical Sweet Charity (1966) komt. “Jullie hebben talent genoeg om dit te doen” gaat ze verder. “Die doe-ap doe-ap mag je er best uitgooien. Doe maar alsof je een musicalzangeres bent.”
“Wauw!” roept iemand nadat de groep een choreografie met bodypercussie deed én in canon zong: “Yes, the rhythm of life is a powerful beat, puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm in the basement, rhythm in the street, yes the rhythm of life is a powerful beat.”
Het lied Het ritme van het leven is toepasselijk gekozen. Het verwijst naar een harmonieus leven, waarin je diepste wensen, behoeftes en talenten met elkaar in balans zijn. Door je over te geven aan het ritme, oftewel: aan het leven, kom je uit bij je ware zelf en ervaar je een diepgaande verbinding met de wereld om je heen.

 

 

Het zelfportret en de maan

Na de zangworkshop klimt de groep de betonnen trap op voor een workshop schrijven. Rondom het thema Maar wij hebben de maan schrijven de deelnemers vijf minuten non-stop door. “Dit is ontdekkend schrijven,” vertelt schrijver en docent Karel Witteveen van Kantlijn. “Het houdt het creatieve proces op gang. Met deze methode raak je je onderbewuste, je weet niet waar je uit gaat komen.”
In de ruimte ernaast hoor je niets anders dan het zachte tikken van naalden die in vilt prikken. ‘Maak een zelfportret en laat je fantasie de vrije loop’, was de opdracht van Monica Schokkenbroek, die kunstenaar is en een creatief atelier runt voor Amsterdammers in Oost. Op tafel liggen strengen vilt in allerlei laatzomer- en herfsttinten. “We hebben weer een nieuwe hobby gevonden!” roept een van de prikkers. Een ander: “Kunst ontstaat gewoon. Ik ben niet eens meer aan het nadenken.” “Met mooie materialen krijg je er echt zin in” licht Monica toe. “Dat motiveert.”
Iemand neuriet de melodie van de zangworkshop. Het is Britt den Hollander, stagiair bij Dynamo en van jongs af aan geïnteresseerd in kunst. “Het is mooi om te zien dat er meer oog is voor kunst en cultuur dan vier jaar terug toen ik aan mijn opleiding Social work begon. Kunst werd toen vooral als een hobby gezien, niet als een medicijn. Hulpverleners spraken over ‘kwetsbare mensen’ en benoemden vooral wat ze niet meer konden. Vast vanuit een goede intentie, maar zo zet je mensen met psychische problemen toch als minder neer. Kunst en cultuur speelt in op wat mensen nog wel kunnen. De hulpverlener en de cliënt staan meer naast elkaar. Laten we de persoon met wie we werken respecteren. Iemands identiteit is meer dan de ziekte.”
 

Verliesmuur

“We hebben het leven gevierd en gezongen,” zegt Dayo beneden in de theaterzaal voor het laatste deel van het programma. “Maar er is ook ruimte voor de keerzijde van het leven.” Kunstenaar en rouwbegeleider Babet te Winkel ontwikkelde de Verliesmuur, een reizende muur waarop mensen kwijt kunnen wat ze verloren in het leven. Te Winkel: “Mensen schrijven vooral de namen van hun dierbaren op, maar ik las ook: de toekomst, het idee dat alles kan. En: mijn geloof in liefde. Ik ontwikkelde de Verliesmuur omdat het gesprek over rouw meestal binnenshuis gevoerd wordt. Laten we ook met elkaar over moeilijke dingen praten als het gezellig is.”
 
“Go, go, go, daddy oh! Tell me all I need to know” klinkt het weer. Hanneke Hoogerwerf haalt iedereen bij elkaar, verdeelt de groep in drieën, heft haar armen in de lucht en roept: “Oké, nog een keer!”

De Kunstkaart is een dynamische verzameling van culturele activiteiten in alle stadsdelen. Aanvullingen zijn welkom en kunnen gemaild worden naar welzijnoprecept@amsterdam.nl.

training

“Iedereen die met zingevingsvragen zit, verdient begeleiding”

 

Praten over de zin van het leven, waarom is dat zo belangrijk? “Een luisterend oor en een vertrouwelijk gesprek bieden steun en troost. Dat helpt mensen door een moeilijke periode heen,” vertelt Cindy Kooijman, geestelijk verzorger bij Questio, Centrum voor Levensvragen.

 

 

Cindy Kooijman

 

5 oktober 2023

Kooijman traint coaches van Welzijn op Recept, buurtwerkers en vrijwilligers in het sociale domein hoe ze luisteren en een dieper gesprek voeren over existentiële vragen.

“Het leven confronteert mensen op verschillende momenten met fundamentele vragen. Denk aan mensen die ouder worden, chronisch ziekzijn of in de palliatieve fase van het leven terechtkomen. Zij stellen zichzelf als gevolg daarvan vragen als: ‘Waarom overkomt mij dit? Hoe word ik weer gelukkig? Of: Wat voor zin heeft mijn leven gehad?’ Iedereen die met zingevingsvragen zit en er niet meer alleen uitkomt, verdient begeleiding.”

 

Training

De training Levensvragen Signaleren bestaat uit twee dagdelen. Deelnemers leren wat we onder zingeving verstaan, wat levensvragen zijn en hoe je een diepere laag in de gesprekken bereikt. Het eerste dagdeel is vooral theoretisch. Als huiswerk kiezen de deelnemers een casus en analyseren die op vraagstukken rondom zingeving. In het tweede dagdeel leren ze hoe ze een levensvraag signaleren en hierover het gesprek aangaan.

 

“Soms is een casus té complex. Dan is het mogelijk dat de welzijnscoach iemand doorverwijst naar een geestelijk verzorger. Een andere optie is dat de persoon in kwestie via de huisarts of zelf contact legt met Questio, Centrum voor Levensvragen,” aldus Kooijman.

 

Maatwerk

Questio koppelt de levensvraag en de achtergrond van een cliënt aan een geestelijk verzorger met een passende expertise. Kooijman: “Stel iemand van islamitische afkomst zoekt begeleiding. En diegene stelt het erg op prijs als de geestelijk verzorger ook moslim is. Dan houden we daar rekening mee.”
 
Vijftigplussers, iedereen die zich in de palliatieve fase van het leven bevindt én naasten van iemand die gaat sterven, komen kosteloos in aanmerking voor maximaal vijf gesprekken met een geestelijk verzorger.  “Dit regelen wij geheel anoniem met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,” licht Kooijman toe.
 
Als er sprake is van kinderen en jongeren die palliatief zijn, dan werkt de geestelijk verzorger samen met het Netwerk Integrale Kindzorg.

Op 12 oktober en 9 november 2023 vindt de eerstvolgende training Levensvragen Signaleren plaats bij Splendor in Amsterdam. Geestelijk verzorger Cindy Kooijman geeft deze samen met Angelique Wijnberg van Buurtwerk Amsterdam Centrum Oost. Aanmelden kan via: awijnberg@dock.nl

training

Hoe blijf je een leven lang mentaal fit?

Eén op de zeven mannen en één op de drie vrouwen, ontwikkelen enige vorm van dementie na hun 65e.* Dit is slechts een van de redenen waarom het zinvol is je hersenen te trainen. Bewegingswetenschapper en neurotrainer Laura Kerszenblat zet op een speelse manier je brein in beweging. 

Training Beweeg je brein

5 oktober 2023

 

“Sta op en haal eens drie keer diep adem. Zúúúcht en maak je wangspieren los,” adviseert Kerszenblat. “Een actief brein zorgt voor een goede focus. Ons geheugen, concentratievermogen en ruimtelijke oriëntatie werken beter als we onze hersenen trainen. Dit helpt in de strijd tegen dementie, maar denk ook aan kinderen die problemen ondervinden met leren.”

 

Vijf tips voor een actief brein

1.     Poets je tanden met de andere hand dan normaal.
2.     Neem eens een andere route naar je werk.
3.     Beweeg elke dag 30 minuten. Denk aan wandelen, dansen of krachttraining.
4.     Reken uit je hoofd, gewoon bij het boodschappen doen.
5.     En: hou wekelijks minimaal drie gesprekken met verschillende mensen. Contact met mensen activeert je geheugen en zorgt ervoor dat je je gewaardeerd voelt.

 

Training

In de training Beweeg je brein leer je speelse oefeningen waarmee je individueel je hersenen stimuleert. Hiernaast zet Kerszenblat spel in voor teambuilding. “Spelen zorgt ervoor dat mensen zich veilig genoeg voelen om nieuwe stappen te zetten. Ze uiten zich eerder en geven makkelijker hun grenzen aan. Het helpt bijvoorbeeld iemand die moeite heeft met de rol die diegene vervult in de groep.”

“De training is creatief, actief en zo nodig omdat we een zittend leven leiden. Het maakt je ervan bewust dat bewegen belangrijk is voor een gezond leven.”
Peggy Anijs, deelnemer

“Mijn programma is sinds de training interessanter. Ik durf speelse activiteiten op te nemen en geef het nut hiervan ook aan.”
André Abdallah, deelnemer

Vervolg
In het najaar start de vervolgtraining: Hoe ga je om met conflicten? Stel je hebt iemand in je team die van tijd tot tijd lastig is. Hoe pak je dit aan? Hoe benoem je wat wel en niet goed gaat?
 
Voor meer informatie: Laura Kerszenblat: info@brainon.nl
www.brainon.nl

 

* Factsheet over cijfers en feiten Alzheimer vind je hier.

training

Diversiteit is meer dan kleur en gender

 

Hoe voer je een gesprek met iemand die in niets op je lijkt? Bureau Vie ontwikkelde een methode die mensen dichter bij elkaar brengt. Dwars door leeftijden, achtergronden, leerstijlen en dagelijks rituelen heen. Zij trainen nu welzijnscoaches.

 

Esma Curuk en Abigail Koopmans

 

Diversiteitskaarten

De methode maakt gebruik van negentien diversiteitskaarten. Op de kaarten staat een levensthema afgebeeld. “Diversiteit is meer dan kleur en gender” begint Esma Curuk, mede-eigenaar van en trainer bij Bureau Vie te vertellen. “Het gaat bijvoorbeeld ook over klassenverschillen, levensfasen en je positie in het gezin.”

 

Hoe het werkt? De trainer stelt zich aan de hand van een aantal kaarten voor en vertelt over een dilemma in het leven en hoe diegene dit oploste. Deze werkwijze creëert ruimte voor anderen om soortgelijke verhalen te delen. Of het vormt de aanzet om iemand aan te spreken op diens gedrag.

Jongeren

Op 30 november 2023 lanceert Bureau Vie een set diversiteitskaarten die speciaal ontwikkeld zijn voor jongeren. Het is een samenwerking met het ROC en een kunstenaar. Voor meer informatie: info@bureauvie.nl

Compassie

“De kaarten stimuleren zelfreflectie. We streven we er met onze methode naar dat mensen in staat zijn om meer perspectieven van zichzelf te zien,” licht Curuk toe. “Vanuit hier maak je beter contact met mensen die anders zijn dan jij. Op een speelse manier.  Na wat gisten en rijpen, zien we dat er compassie ontstaat voor zichzelf en elkaar.
En dat levert in bredere zin op, dat je in je werk en in de samenleving veel meer gebruikmaakt van de talenten en potentie van iemand.”

 

“Door de diversiteitskaarten komen de diepere verhalen boven tafel. Dat helpt bij het vinden van waar iemand energie van krijgt, waar het geluk zit.”
Lenie Smit, welzijnscoach