nieuws

Verslag bijeenkomst Stedelijke Monitor

 

Sinds 2020 is Welzijn op Recept één van de interventies in de Monitor Sociale Basis. Hierin verzamelen we informatie over WoR in de stadsdelen en wijken van Amsterdam. Op 27 juni ’24 kwamen gebruikers bij elkaar om te praten over de doorontwikkeling ervan.

 

 

 

11 juli 2024

 

Naast Welzijn op Recept zijn er drie andere interventies in de monitor: Jongerenwerk bijeenkomsten, Actieve leefstijl (ALI) en Jongerenwerk coaching, dat in de plaats gekomen is van ‘Bewonersinitiatieven’, omdat deze op inhoudsniveau te veel verschilden per wijk.
 
De afgelopen anderhalf jaar werkte een datateam van de gemeente aan een nieuwe versie van de monitor, die door technische imperfecties nog niet op het niveau is waar projectleider Hugo Rensink op hoopte. Niettemin geeft de monitor voldoende stof om een goed gesprek over WoR te voeren. Wat gebeurt er in welke stadsdelen? Wie bereiken we? Waar bieden we de meeste ondersteuning? Wie verwijst mensen door?
 

In ontwikkeling: VNG-dashboard koppelen aan de monitor

De VNG bekijkt welke wijken het meeste voordeel kunnen behalen op het snijvlak zorg en welzijn. Per wijk is er een kwetsbaarheidscijfer. De gemeente wil inventariseren welke wijken kwetsbaar zijn en relatief weinig WoR-deelnemers hebben, en andersom: welke wijken die niet zo kwetsbaar zijn hebben relatief veel patiënten? Zouden we iets moeten ondernemen op een dergelijke onevenredigheid? Ook vragen ze zich af of de gemeentelijke indicatoren om kwetsbaarheid in kaart te brengen, zoals opleiding en inkomen, de juiste zijn. Hugo Rensink vraagt wie van de aanwezigen hierover meer data wil aanleveren en wie hierover gesproken wil worden. Er melden zich drie mensen aan. Wordt vervolgd dus!
 

Opvallende ontwikkelingen
 

1.         Actieve huisartsenpraktijken
Huisartsenpraktijk Sarphatipark verwijst veel door. Zij hebben een jong, enthousiast team van huisartsen dat zich bewust is van de sociale kant van de patiënt die binnenkomt. Vorig jaar organiseerde de praktijk in Zuid een voorlichtingsbijeenkomst over WoR waar 40 huisartsen op af kwamen. Hierna stelden ze voor om 1 x per kwartaal op wijkniveau samen te komen om een casus te bespreken. Dit is een vliegwiel geweest. Overigens zijn de meeste doorverwezen mensen hier iets jonger – 50 – dan het stedelijk gemiddelde. Het gaat om mensen die een midlifecrisis of burn-out hebben, of ziek geworden zijn.
Ook huisartsenpraktijk Om de hoek in Noord verwijst veel door. 
 
Er wordt gesuggereerd vanuit Zuidoost om enthousiaste huisartsen in te zetten om andere huisartsen te stimuleren om ook meer gebruik te maken van WoR.
 
Expats
De laatste 1,5 jaar melden veel expats zich in Zuid. Er volgt een korte discussie of WoR wel bedoeld is voor deze groep. Ze wonen tijdelijk in Amsterdam, hebben een ander aanbod nodig dat bijvoorbeeld Engelstalig is en huisartsen geven aan dat ze de zorg verstoppen.
De expats die zich melden zitten in een dip omdat ze hun draai niet kunnen vinden, bijvoorbeeld omdat ze weinig sociale contacten hebben en/of omdat hun partner een drukbezette baan heeft. Deze groep weet minder goed hoe het in Nederland werkt met huisartsen en de sociale basis. Huisartsenpraktijk Sarphatipark geeft nu eerst een Engelstalige folder en als de patiënt terugkomt, dan koppelt ze diegene aan een welzijnscoach.
In Zuidoost zien ze een toename van internationale studenten van de UvA, die moeten wennen aan de cultuur en maatschappij hier en weinig sociale contacten hebben. Voor deze groep organiseert de welzijnscoach nu specifieke activiteiten zoals een vrimibo met spelletjes.
 
Hoger opgeleiden
In West worden vaker hoger opgeleiden doorverwezen. Zij haken vaker dan anderen af. De reden hiervoor kan zijn dat het aanbod te laagdrempelig is.
 
Paramedici

In Zuidoost verwijzen meer paramedici door dan in andere wijken. In juli ’23 organiseerde Civic met Elaa en een fysiotherapeut een bijeenkomst voor paramedici, om ze bekender te maken met WoR, o.a. omdat huisartsen nog weinig doorverwijzen. Dit beviel zo goed dat paramedici sindsdien meer doorverwijzen. Het liep niet meteen storm, het gaf net een extra zet. Eigenlijk willen ze dit vaker doen om contacten warm te houden en nog meer enthousiaste contacten op te doen.

Lees hier het interview met de welzijnscoaches van Zuidoost over de pilot met paramedici.

 
2.         Bewegen met plezier: koploper!
In coronatijd zochten mensen vooral een maatje, en was het maatjesarrangement vaak koploper. Nu is dat Bewegen met plezier. Verklaring: Er zijn in Noord intensieve contacten met de huisartsen waarvan een groot deel Krachtige Basis Zorg heeft en daardoor meer mensen kunnen aanmelden voor WoR. Daarnaast krijgen we veel aanmeldingen vanuit de tweede lijn, we zitten met een Gezond Noord loket in het BovenIJ ziekenhuis en daardoor krijgen we nu ook veel aanmeldingen van specialisten voor Oud Noord.
 
Ellen Welsing: pilot apothekers in Nieuw-West
De apotheker heeft diverse, wat langere gespreksmomenten met de patiënt, bv als ze de medicatie bespreken. Ook zij zien mensen die eenzaam zijn, slecht kunnen bewegen en/of financiële problemen hebben. Het kan gaan om mensen die niet per se de huisarts bezoeken en/of waar de apotheker een andere relatie mee heeft, bv omdat er iemand achter de balie zit met eenzelfde religieuze achtergrond. Soms komen hier verhalen naar voren die bij de huisarts niet aan bod komen. Wij zetten samen met Buurtteam een pilot op om te zorgen dat ook apothekers met een gerust hart kunnen verwijzen naar WoR of het Buurtteam in de wijk.